Branżowy portal stolarki budowlanej
nowości – inspiracje - prawo - edukacja

NOWY STANDARD IZOLACJI I USZCZELNIANIA OKIEN i DRZWI

2021-02-12 | Autor: Stolarkavip
Źródło: Selena

NOWY STANDARD IZOLACJI I USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI WINS

Okna jako przegrody zewnętrzne, poza cechami użytkowymi, powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków, a więc posiadać dużą izolacyjność cieplną i szczelność. Niekontrolowane przenikanie powietrza odpowiada za ponad 30% kosztów ponoszonych na ogrzewanie i wentylację budynków. Dodatkowo ciepłe powietrze, które ucieka z budynku, zawiera wilgoć, ta z kolei może ulec kondensacji wewnątrz przegrody, powodując jej niszczenie. Szczelne złącze pomiędzy oknem a ościeżem nie tylko zmniejsza straty ciepła, ale zapobiega też niekontrolowanej infiltracji powietrza i dyfuzji pary wodnej. Zwiększa to izolacyjność cieplną i akustyczną oraz umożliwia lepszą kontrolę mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia.

Konsekwencje niskiej szczelności złącza to przede wszystkim:

•    niekontrolowany przepływ powietrza przez szczeliny i pęknięcia w obrębie ościeża,
•    międzywarstwowa i powierzchniowa kondensacja pary wodnej,
•    grzyby pleśniowe oraz degradacja biologiczna ościeża i stolarki okiennej,
•    pogorszenie izolacyjności cieplnej i trwałości stolarki okiennej,


Wymaganie wskazane w punkcie 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stwierdza: „połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.
Dlatego pojęcie ciepły montaż okien weszło już na dobre do słownika potocznych pojęć z zakresu techniki okiennej. Podstawowa różnica pomiędzy standardowym montażem okien, a tak zwanym ciepłym montażem sprowadza się do sposobu wykonania uszczelnień przestrzeni pomiędzy murem konstrukcyjnym budynku, a ramą ościeżnicy okna. W montażu standardowym szczeliny dylatacyjne wokół okna wypełniane są tylko pianą PU. W ciepłym montażu termoizolacja z piany jest dodatkowo zabezpieczana od strony zewnętrznej foliami paroprzepuszczalnymi oraz od strony wewnętrznej - foliami paroizolacyjnymi.

W porównaniu do złącza wypełnionego tylko pianą PU, ciepły montaż z wykorzystaniem dodatkowo zewnętrznych i wewnętrznych folii płynnych WINS oraz piany PU jako termoizolacji zwiększa średnio szczelność połączenia o ponad 75%, a w zakresie niskich ciśnień wręcz eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze. To dowód na techniczną przepaść dzielącą standardowy montaż od montażu ciepłego z użyciem folii płynnych WINS. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem szczelny, trójwarstwowy montaż w systemie WINS, w którym piana montażowa (tworząca warstwę izolacji cieplnej i akustycznej) jest zabezpieczona odpowiednimi warstwami izolacyjnymi folii płynnych WINS: paroszczelną  oraz paroprzepuszczalną i zintegrowana z nimi.
Ze względu na czynniki i zjawiska oddziałujące na połączenie ościeżnic z ościeżami, izolacje oraz uszczelnienia w ich obrębie, wyróżnić można trzy płaszczyzny montażu okien i drzwi balkonowych, a co za tym idzie, trzy współzależne od siebie strefy izolacji i uszczelnień, przedstawione w modelu na rysunku 3 poniżej.

Strefa 1 Uszczelnienie zewnętrzne odpowiada za ochronę połączenia przed wpływem czynników zewnętrznych i zjawisk atmosferycznych. Podstawowym zadaniem izolacji i uszczelnienia w tej strefie jest ochrona złącza przed wodą opadową, a zwłaszcza przed przedostawaniem się wody opadowej do wnętrza pomieszczeń. Woda opadowa, która przedostanie się w obręb połączenia, powinna być kontrolowana i odprowadzana na zewnątrz. Materiały uszczelniające użyte do wykonania uszczelnienia w tej strefie powinny również umożliwiać odprowadzanie na zewnątrz wilgoci, która może znaleźć się w funkcjonalnej strefie izolacji. Materiały w tej strefie powinny tez charakteryzować się jak najdłuższą odpornością na promieniowane UV.

Strefa 2 Funkcjonalna strefa izolacji odpowiada za izolacyjność cieplną oraz izolacyjność akustyczną połączenia na wymaganym poziomie.

Strefa 3 Uszczelnienie wewnętrzne to rzeczywista bariera oddzielająca klimat pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Uszczelnienie w tym obszarze powinno zapobiegać niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie ościeżnicy z ościeżem. Eliminacja bądź znaczące ograniczenie niekontrolowanego przepływu powietrza minimalizuje ryzyko występowania przeciągów, wykraplania pary wodnej w obrębie połączeń oraz ogranicza wielkość strat ciepła. Prawidłowe uszczelnienie w strefie wewnętrznej powinno tworzyć ciągłą powierzchnię na całej powierzchni połączenia. Zgodnie z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych temperatura powierzchni uszczelnienia wewnętrznego powinna charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż 0,72. Z praktyki dla złącza okiennego zaleca się  aby ta wartość była nie mniejsza niż 0,80 co zapewnia brak kondensacji i  ożliwości zagrzybienia złącza.

W związku z powyższym popularne uszczelnienie złącza z zastosowaniem jedynie piany poliuretanowej (nawet o najlepszych parametrach)  nie będzie spełniał już  wymagań stawianych obecnie budynkom (Warunki techniczne 2021). Jedynym rozwiązaniem są systemy 3-warstwowego montażu. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe oddziaływania w obrębie połączenia ościeżnic z ościeżami oraz funkcje wszystkich trzech stref  uszczelnienia, całe złącze czyli cały system izolacji i uszczelnienia połączenia ościeżnicy z ościeżem powinien spełniać sześć najważniejszych parametrów na poziomie zapewniającym charakterystykę budynku co najmniej energooszczędnego:

Należy podkreślić że takie parametry użytkowe powinien spełniać cały system , właśnie certyfikowany jako system w warunkach użytkowych a nie tylko poszczególne produkty połączone w nazwie jako system. Wyłącznie w systemie certyfikowanym możemy mówić o deklarowanych parametrach użytkowych systemu i utrzymaniu tych parametrów w trakcie użytkowania budynku. Tylko tak zaprojektowany i przebadany system uszczelnienia i izolacji połączeń ościeży z ościeżnicami może gwarantować swoje parametry użytkowe.
Systemy WINS składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane właśnie jako system zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą Standard uszczelnienia i izolacji WINS. Systemy WINS zostały przebadane i certyfikowane w całości jako systemy aby mogły właśnie gwarantować parametry użytkowe złącza przez ITB i IFT Rosenheim. Montaż w tych systemach wykonany przez certyfikowanych wykonawców WINS może zostać objęty 20-letnią gwarancją na parametry użytkowe złącza, czyli na tzw. szczelność montażu.


 

Tab. 1 Parametry prawidłowo zaizolowanego złącza wg Standardu WINS

Systemy WINS to innowacyjne 3-warstwowe systemy izolacji i uszczelniania złączy ościeży z ościeżnicami na bazie foli płynnych WINS (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz specjalnie dedykowanych i zaprojektowanych pian poliuretanowych WINS Fast i WINS Flex. Systemy regulują przepływ pary wodnej w złączu oraz hamują niekontrolowaną infiltrację powietrza, co powoduje podniesienie efektywności energetycznej i akustycznej złącza. Co niezwykle ważne, że systemy WINS nie wymagają specjalnego przygotowania podłoża ościeża co jest wymogiem dla taśm tekstylnych. To niezwykle upraszcza i przyśpiesza pracę nawet 4-krotnie, a także eliminuje możliwe błędy montażowe.

Systemy WINS zapewniają:

 •  szczelność montażu nawet przy huraganach o prędkości do 160 km/h,
 •  ekstremalnie wysoką odporność na UV: 10 lat.
 •  łatwość aplikacji,
 • oszczędność czasu montażu i uszczelnienia złącza, nawet 4-krotnie,
 • eliminację konieczności specjalnego przygotowania podłoża i gruntowania ościeża,
 • brak możliwości wypaczania ram,
 • uniwersalność i niezależność od szerokości spoin,
 • brak możliwości wykroplenia i zagrzybienia w miejscu złącza,
 • energooszczędność na poziomie budynków niskoenergetycznych,
 • utrzymanie parametrów izolacji cieplnej i akustycznej montowanego okna,
 • brak emisji szkodliwych substancji zarówno podczas montażu, jak i w trakcie użytkowania budynku,
 • pewność rozwiązania – minimalizacja możliwości wystąpienia błędów wykonawczych podczas montażu, izolacji i uszczelniania, a także wskutek dalszych prac budowlanych.

W dobie rosnących wyzwań energetycznych i środowiskowych inwestycja w wysokiej klasy okna powinna iść w parze z wyborem najlepszych rozwiązań w zakresie uszczelniania i izolacji stolarki otworowej. Szczelność oraz izolacyjność cieplna całego okna po zamontowaniu zapewnią inwestorom zwrot widoczny w rachunkach za energię nawet do 30%, jak również zapewnia komfort użytkowania budynku, co jest bezcenne. Pamiętajmy jednak, że ostateczna jakość uszczelnień połączeń ościeżnic z ościeżami zależy nie tylko od właściwości użytkowych materiałów izolacyjnych i uszczelniających, ale także od staranności wykonania robót. Dlatego prace montażowe wykonane przez certyfikowanych montażystów WINS są objęte 20-letnią gwarancją.

Więcej informacji na stronie www.wins.tytan.pl.

 

Przeczytaj także

Manipulatory Winlet, czyli ponadwymiarowa nowoczesność

Mini żurawie Paweł Michalczewski, to wyłączny dystrybutor manipulatorów WINLET w Polsce. Warto podkreślić, że firma oferuje szeroką gamę renomowanych produktów firmy WINLET, obejmujących wszystkie produkowane modele manipulatorów z przyssawkami, które są idealnym rozwiązaniem wspierających montaż okien, ciężkich szyb, elementów fasad...

Ach co to był za konwent okien i drzwi...w Niepołomicach

XXIII Konwent Stolarki Ważne spotkanie branży stolarki drewnianej w Niepołomicach W dniach 6-7 grudnia w Niepołomicach koło Krakowa odbył się XXIII Konwent Stolarki, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, podczas którego można było m.in. wziąć udział w wielu...

Nasi partnerzy